Privacy Policy

Van Straalen Verhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Van Straalen Verhuur houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft
tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als van Straalen Verhuur zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of
in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit hier.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door van Straalen Verhuur
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW
– Email
– Telefoon

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde
partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)
gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen
welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Van Straalen Verhuur bewaart persoonsgegevens
niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons
contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen
of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.